Általános Szerződési Feltételek

A Veresi Csomagpont (Géczi Zoltán EV) Általános Szerződési Feltételei
 
I. PREAMBULUM
Géczi Zoltán EV a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: Pt.) 34. pontja alá tartozó, postai közvetítő alaptevékenységet nyújtó gazdálkodó, aki egy vagy több megbízó részére végez olyan tevékenységet, amelynek keretében arra vállal kötelezettséget, hogy Ügyfelei küldeményeit a vele szerződésben lévő Partnerek rendszerén keresztül feladja oly módon, hogy a postai szállítási díjat a postai szolgáltatási megbízást adó fél fizeti meg.
 
II. Általános rész
1. A szerződő felek, egyéb érintett személyek
1.1. A szolgáltató

Géczi Zoltán EV (a továbbiakban: Szolgáltató)
Székhelye: 2113 Erdőkertes, Szatmári u. 32.
Telephely, iroda, levelezési címe: 2113 Erdőkertes, Szatmári u. 32.
Nyilvántartási szám: 52330803

Adószám: 68843012-1-33
Email: csomag01@gmail.com
Web cím: https://v-csomag.hu/
Működési idő, nyitva tartás: 09-17:30-ig
Munkanapokon (hétköznap): hétfőtől-péntekig
Munkaszüneti napokon és hétvégén: zárva
Alaptevékenység: Egyéb postai, futárpostai tevékenység szervezése
 
 
1.2. Az Ügyfél (Feladó)

Az Ügyfél / Feladó az a magánszemély, gazdálkodó szervezet, egyéb jogi személy, aki / amely elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, s annak alapján igénybe veszi a szolgáltatást (továbbiakban: Ügyfél). A Szolgáltató szolgáltatásai igénybevétele esetén Ügyfélnek kell tekinteni a küldeményen feladóként feltüntetett magánszemélyt, gazdálkodó szervezetet, egyéb jogi személyt. (Egyedi esetekben ügyfél lehet a címzett is, ha pl. külföldről rendeli meg a szállítást saját maga részére, vagy olyan harmadik személy, aki a szállítást a futárlistán megrendeli, és vállalja a díjfizetést a szolgáltatás megrendelésével.) Továbbiakban fentiek együttesen: Ügyfél.
Feladó (képviselője): a csomagfelvételi címén tartózkodó személy, aki átadja a csomagot a futárnak. A felvételi címen nem kötelező annak jelen lennie, aki kapcsolattartóként szerepel a megrendelő lapon / szállítási okmányon.
 
1.3. A kiválasztott / igénybe vett futárpostai szolgáltató
Az a gazdálkodó szervezet, amellyel a Szolgáltató kapcsolatban áll, és amelyet az Ügyfél kiválaszt a Küldeménye postai szállításához.
 
1.4. A Címzett
A Küldeményen, a csomagoláson vagy fuvarokmányon feltüntetett, címzettként megjelölt személy (jogi személy vagy magánszemély).
 
2. A szolgáltatásra és ÁSZF-re vonatkozó általános információk
Géczi Zoltán EV csomagszervező, szolgáltatás közvetítő jogviszonyban áll a rendszerében szereplő futárpostai vállalkozásokkal: DPD Hungária Kft.; SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság; GLS Kft. (a továbbiakban külön: DPD; GLS; PickPackPont (PPP) együtt: Partnerek).
 
A Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Pt., és a postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeiről szóló 79/2004. (IV.19) Korm. rendelet rendelkezései alapján készült. 
 
A jelen ÁSZF meghatározza a szolgáltatást, a Szolgáltató és az Ügyfél kötelezettségeit, felelősségüket, a kiválasztott Partner felelőssége megismerésének feltételeit (az Általános Szerződési Feltételeik elérhetőségét), és mindazokat a feltételeket, amelyek teljesítése az Ügyfél részéről szükséges ahhoz, hogy a Szolgáltató a küldemények postai szállításának megszervezését megfelelő minőségben lássa el.
 
A Szolgáltató alapszolgáltatása, alaptevékenysége a futárpostai csomagküldés szervezése, konszolidátor tevékenység (TEÁOR 5320’08 Egyéb futárpostai tevékenység). Nem rendelkezik szállító járműkkel, futárokkal. Olyan informatikai rendszert használ, amely segítségével a potenciális ügyfelek / feladók ki tudják választani a számukra megfelelő futárpostai szállítást végző Partnert a megadott adatok, feltételek alapján. A Szolgáltató, mint közvetítő vesz részt a futárpostai szállítás folyamatában.
 
Az a magán- vagy jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, aki/amely futárpostai szolgáltatást rendel meg, a megrendelést követően a Szolgáltatón – mint Közvetítőn – keresztül tud kapcsolatot tartani a kiválasztott, szállítást végző Partnerrel.
Erre tekintettel az Ügyfélnek elsősorban a Szolgáltatót van lehetősége megkeresni elektronikus úton a postai szolgáltatás keretében felmerülő minden információs igényével. A fuvarlevélszám ismeretében az ügyfél közvetlenül is kommunikálhat a kiválasztott partnerrel, akár elektronikus úton, vagy telefonon.
 
A Szolgáltató vállalja, hogy

az Ügyfél megrendelésének leadását követően a kiválasztott Partnertől – az adott Partner informatikai rendszerének megfelelő formában – megrendeli a futárpostai szállítást (a Szolgáltató honlapján (https://v-csomag.hu/) keresztül az Ügyfél által leadott / felvett adatok alapján) az Ügyfél javára, kockázatára, és költségére;
megszervezi a szállítást az Ügyfél leadott igények megfelelően, és az Ügyfél javára, kockázatára, és költségére, az Ügyfelet teljes körűen tájékoztatja a postai szállítást illetően. E körben vállalja a kapcsolattartást az Ügyféllel és a Partnerekkel, közvetít a csomagküldés szolgáltatás során az Ügyfél és a Partner között, amíg a Partner a csomagot felveszi és kézbesíti Az Ügyfél által megadott címre.

 
A jelen ÁSZF részletesen ismerteti a szolgáltatás tárgyát, annak létrejöttét, a Szolgáltató, az Ügyfél és a Partner felelősségét, a küldemények meghatározását, méret és tömeghatárát, a tartalomra vonatkozó előírásokat, melyeket a Partnerek egyedileg határoznak meg saját ÁSZF-jeikben. A Szolgáltató / Partner biztosítja a Küldemények futárpostai szállításához szükséges okmányokat (így különösen a Partner fuvarlevelét, pro-forma számla mintáját, export- vámkezelési megbízást, ún. „nem veszélyes nyilatkozat”-át, az ún. kettős felhasználású nyilatkozatot, CITES-formanyomtatványt).
 
A Szolgáltató kizárólag a csomagküldés szervezéséért, a szállításhoz szükséges információk beszerzéséért, a csomag belföldi felvételének megszervezésért felel, a szállításért, és a szállítás során bekövetkező eseményekért (késedelem, sérülés, elvesztés, stb.) és a csomagolásért a Szolgáltató nem felel, az a Partner felelősségi körébe tartozik.
 
A jelen szállítási feltételek vonatkozásában Küldeménynek minősül az a tömeg- és mérethatároknak megfelelő csomag, mely csomagolásán szerepel minden olyan adat (cím, irányítószám, város, telefon, címzett neve), amely a csomagküldést biztosítja, valamint az ahhoz tartozó dokumentummal (szállítási okmány, fuvarlevél, vámokmány, egyéb dokumentumok) rendelkezik. A küldemény fajtái: levélküldemény és egyéb csomagküldemény, amelyet a Szolgáltató szállítási okmány (fuvarlevél) kíséretében, Partnerei közreműködésével közúton vagy légi úton szállíttat futárpostai szolgáltatás keretében.
 
Az Ügyfél kötelessége a csomag vagy csomagok méretének, tartalmának, felvételi és kézbesítési címének, Címzett adatainak ismertetése, közlése a Szolgáltatóval. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a Küldeményre vonatkozó, Ügyfél általi téves adatközlésből eredő károkért. Az ebből eredő valamennyi kárt és költséget az Ügyfél köteles viselni. A feladó felelőssége, hogy a szolgáltató által kiállított fuvarlevelet rögzítse a küldeményen és így adja át a futárnak/Partnernek).
 
A Szolgáltató a Partnerek felé felelősséget vállal az Ügyféltől átvett adatok továbbítására.
 
III. Különös rész
 
3. A szerződés / szolgáltatás tárgya
A Szolgáltató szolgáltatói szerződése alapján vállalja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a Partnerek ÁSZF-jeiben és egyéb szabályzataiban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményekre leadott, az Ügyféltől beérkezett online, elektronikus megrendelést kezeli, rendszerezi és továbbítja a kiválasztott Partner felé, valamint vállalja a kitöltött postai szállítási okmányok, egyéb dokumentáció eljuttatását az Ügyfélhez elektronikus formában.
A szerződés további tárgya, hogy a Szolgáltató a küldemény továbbításához szükséges futárpostai és egyéb szerződéseket előkészíti és megköti, valamint a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb teendőket elvégzi. A Szolgáltató futárpostai szállítási és egyéb szerződéseket a Partnerekkel a saját nevében, de az Ügyfél javára, annak költségére (számlájára) köti meg. Szolgáltató biztosítási (felülbiztosítási) szerződést nem tud kötni a Küldeményre, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötése az Ügyfél joga (lehetősége).
 
4. A szerződés létrejötte:
A szolgáltatási szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató ajánlatát az Ügyfél elfogadja. Az ajánlat elfogadása a Ptk.-ban meghatározott módon, valamint a Szolgáltató honlapján keresztül történő megrendelés leadásával történhet. Az elfogadó nyilatkozatnak kifejezettnek kell lennie.
A szolgáltatási szerződés a megrendelés elküldésével (megerősítésével) és a Szolgáltató által elküldött szállítási okmány kinyomtatásával jön létre.
A Partnerrel a futárpostai szállítási szerződés a Pt.-ben meghatározottak szerint jön létre, a Küldemény felvételével vagy a szolgáltatás elvállalásával.
Ha a jelen ÁSZF vagy a Partner ÁSZF a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél – aláírásával jön létre.
A futárpostai szállítási szerződésnek nincs kötelező formanyomtatványa, de a Partnerek kidolgozhatnak tevékenységük sajátosságainak leginkább megfelelő formát. A megbízás / megrendelés tartalmazza az alábbi fontos információkat:

a Feladó adatait (név, cím, telefonszámok, e-mail cím);
a számlázási cím adatait (név, cím, telefonszámok, e-mail cím, jogi személy esetén adószám);
a fizetés módját;
a Címzett adatait (név, cím, telefonszámokat);
a csomag méretét, súlyát, térfogatsúlyát, a számlázandó súlyt;
kapcsolattartó nevét és telefonszámát;
a csomagküldés díját (futárpostai szállítási díj, egyéb költségek);
a Partner adatait;
a megjegyzéseket.

 
A küldemény felvétele a küldemény átvételének írásbeli elismerésével történik. Abban az esetben, ha a Partner a Küldemény felvételét a szállítási okmányok előzetes kinyomtatásához köti, az Ügyfél / Feladó köteles a Szolgáltató által elektronikus formában elküldött szállítási okmányokat kinyomtatni, és azokat Az Ügyfél által választott Partner futárával aláíratni a küldemény átadásakor. A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és a Küldeményt felvevő személy aláírása igazolja.
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a Szolgáltató / Partner – az egyedi kivitelezésű megrendelési visszaigazolásokat is – díjmentesen biztosítja az Ügyfél számára.
A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a Partner kizárólag abban az esetben köteles felvenni, ha azt a Feladó a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelően csomagolta be és annak tartalmához a csomagolás, és a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet. A csomagolásra vonatkozó feltételeket a Partnerek ÁSZF-jei és csomagolási szabályzatai határozzák meg, amelyeket az Ügyfél köteles megismerni és betartani.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget – külön előzetes írásbeli kötelezettségvállalás hiányában - a Küldemények Ügyfél által megadott időpontban történő felvételéért (szállítás megkezdése) és a kézbesítés időpontjáért sem.
 
A szolgáltatás díját (beleértve a postai szállítási díjat is) – ha az Általános Szerződési Feltételek vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – az Ügyfél készpénzes, POS terminálos, PayLike bankkártyás, illetve banki átutalásos fizetéssel teljesítheti. Más fizetési mód választására nincs lehetőség. Amennyiben az Ügyfél által közölt adatokhoz (különösen darabszám, méret, súly) képest a Küldemény mérlegelésénél eltérés mutatkozik, az eltérésből eredő díjkülönbözetet az Ügyfél köteles a fentiek szerint megfizetni. Az adatok vonatkozásában mindig a kiválasztott Partner által elfogadott, hitelesített adatok az irányadóak eltérés esetén.
 
A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.
Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.
 
5. Ügyfélszolgálat:
A Szolgáltató a székhelyén ügyfélszolgálatot működtet, amely munkanapokon 09:00-órától, 17:30-óráig működik, és a rendelési azonosító szám alapján felvilágosítást ad az Ügyfél részére.
Az ügyfélszolgálat személyesen, e-mailben, telefonon keresztül érhető el.
Az Ügyfél a feladott csomagokról az alábbi adatok megadásával tud információt kérni:

 • Futárpostai szállítási okmány (fuvarlevél, csomagszám) száma
 • E-számla, papír alapú számla sorszám
 • Megrendelő e-mail címe

 
Az Ügyfélszolgálat feladata, személyes csomag fel-átadásának intézése, megrendelések készítése, rögzítése, tájékoztatás, szállítási információnyújtás, valamint Az Ügyfél kérésére a küldeményekről írásbeli jelentés küldése, valamint a csomagküldéssel kapcsolatos reklamációk kezelése a Partner bevonásával.
A Szolgáltató ügyfélszolgálata elérhető az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: csomag01@gmail.com
 
A Küldeményeket az Ügyfél által kiválasztott, a futárpostai szállítást végző Partner honlapján  lehet nyomon követni, arról részletes információ kérhető.
Az e-mail-en kért információkra, mind az Ügyfél, mind a Címzett részére az azonosító szám alapján ad felvilágosítást az ügyfélszolgálat.
 
Telefonos csomagküldést, megrendelést a Szolgáltató nem biztosít.

Személyes csomagfel-, illetve átvételre személyesen a nyitvatartási időn belül, a vállalkozó által üzemeltetett csomagponton van lehetőség.
 
6. A Szolgáltató felelőssége:
6.1 A Szolgáltató vállalja, hogy a csomagküldésről az Ügyfelet tájékoztatja, a szükséges futárpostai szállítási okmányokkal ellátja, azok kitöltésében segítséget nyújt, s képviseli az Ügyfelet a Partner(ek) előtt. A Szolgáltató vállalja, hogy értesíti az Ügyfelet a Küldeménnyel, annak szállításával, kézbesítésével kapcsolatos esetleges problémákról, a dokumentumokban hiányzó adatokról. Nyomon követi a Küldemény útját, s értesítést küld – az Ügyfél kérésére - az Ügyfél elektronikus címére a sikeres kézbesítésről.
6.2. Amennyiben a Feladó, a Címzett, vagy bármely harmadik fél kártérítési igénnyel lép fel a Partnerrel, képviselőjével vagy alvállalkozójával szemben, vagy megkísérli visszakövetelni a szolgáltatás bármely díját vagy költségét, az Ügyfél mentesíti a Szolgáltatót az ilyen jellegű követelések alól.
6.3. A Küldemény sérülése, elvesztése, késedelme esetén a szállítást szervező Szolgáltató csak abban az esetben vonható felelősségre, ha

 • a csomagküldés szállítási okmányai a Szolgáltatónak felróhatóan hiányoztak a Küldeményről,
 • a szállítási okmányokat az Ügyfél által megadott adatoktól (megrendelés) eltérően töltötte ki; vagy
 • ha a honlapon meghatározott és a Megrendelés visszaigazolásban szereplőhöz képest eltérő összeget számlázott ki Az Ügyfél felé. Különbözeti számla kerülhet kiállításra a Szolgáltató által az Ügyfél felé súlyeltérés, méreteltérés, bizonyos partnerek esetében téves / rossz cím megadásánál, valamint a partnerek által meghatározott ún. „kiegészítő szolgáltatások” körébe eső előre nem látható körülmények pl. címzett által kért címmódosítás, nem automatikusan szortírozható küldemény, stb.).

 
6.4 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Küldemények felvételi és kézbesítési határidőinek megtartására, az a Partner felelősségi körébe tartozik. A Szolgáltató segítséget nyújt az Ügyfél és a Partner közötti közvetítésben, az elveszett küldemények megtalálásában, a kártérítések kezelésében.
6.5 A Szolgáltató nem vonható felelősségre a neki fel nem róható késedelmes kiszállításért.
6.6. A Szolgáltató nem felelős bármely bevétel kiesésért, elmaradt haszonért, piac-, hírnév- vagy ügyfélvesztésért, a használat vagy bármely lehetőség elvesztéséért, még abban az esetben sem, ha ismeretében volt annak, hogy adott kár vagy veszteség felmerülhet. Továbbá nem felel a bármely formában felmerülő közvetett, és következményes károkért, veszteségekért, még akkor sem, ha azok szerződésszegés, gondatlan, illetőleg szándékos magatartás vagy mulasztás, vagy bármely más egyéb okból következnek be.
 
7. Az Ügyfél felelőssége, kötelezettségei
7.1. Az Ügyfél vállalja, hogy a Küldemény szállításához kapcsolódó adatokat megadja, és a Szolgáltató által megküldött, Partner által rendszeresített szállítási okmányokat a felvételi címen előkészíti, kinyomtatja. Telefonos megkeresés esetén az Ügyfél köteles elektronikus e-mail címét megadni, melyre a szükséges és elhangzott információkat a Szolgáltató írásban továbbítja.
7.2. Az Ügyfél a Küldeményt köteles szállításra előkészíteni, a Partner ÁSZF-jében, mellékleteiben, szabályzataiban meghatározottak szerint kizárólag szállítható és megfelelő csomagolással ellátott Küldeményeket átadni szállításra. Figyelembe veszi a küldemény tartalmát, és azt, hogy nem okozhat kárt vagy sérülést a szállítási eszközökben, a Partnerek munkatársaiban, vagy egyéb módokon. A Partnernek és közreműködőinek joguk van elutasítani a Küldemény felvételét, a szállítást, amennyiben a Küldemény nincs megfelelően becsomagolva vagy tartalma alapján szállításból kizárt. Amennyiben az Ügyfél a fenti rendelkezéseknek nem tesz eleget, köteles minden, akár a Partnernél, akár a Szolgáltatónál felmerülő kárt és költséget viselni.
7.3. Az Ügyfél köteles betartani a csomagolási kötelezettségekre vonatkozó előírásokat. Amennyiben ennek nem tesz eleget, s a futár megtagadja a csomag átvételét, úgy az Ügyfél köteles a csomagküldés díjának 15 %-át – kiszállási díj alapján – a Szolgáltató  részére megtéríteni.
7.4. Az Ügyfél köteles a Küldemény minden darabját megfelelően felcímkézni, a címkéket tisztán, biztonságosan rögzítetten, és a legnagyobb síkfelületen elhelyezni, hogy jól láthatóak legyenek. A címkék tartalmazzák a Feladó nevét, lakcímét és telefonos elérhetőségét, valamint a címzett nevét, lakcímét és telefonos elérhetőségét. Ha a Feladó elmulasztotta megfelelően felcímkézni a Küldemény valamely darabját, a futár jogosult visszautasítani az egész küldemény kiszállítását. A Küldeményt átvevő Partner nem vonható felelősségre azon veszteség, késedelem, vagy sikertelen kézbesítés miatt, amelyhez hozzájárult a hiányos vagy nem egyértelmű címzés, címkézés, vagy bármilyen egyéb kárért, amely a Feladó címkézési kötelezettségének nem megfelelő teljesítéséből ered.
7.5. Az Ügyfél köteles minden adatot elektronikus úton időben eljuttatni a Szolgáltatóhoz. Ez vonatkozik a megrendeléshez szükséges lényeges információkra: címzésre, kiszállítással vagy számlázással kapcsolatos pontos, teljes és hiteles adatokra, valamint az egyéb, a csomagküldéshez szükséges kért adatokra. Az előzőekben említett adatokba beleszámít a Küldemény tartalmának pontos leírása, a Küldemény darabszáma, hosszúságának, szélességének és magasságának adatai, a címzett pontos neve és címe (irányítószámmal együtt), vonalas telefonszáma, és egy mobil telefonszám, amelyen nap közben mindig elérhető. Ha az Ügyfél elmulasztja a fenti, lényeges adatok megadását, a futár visszautasíthatja a Küldemény felvételét. 
7.6. Az Ügyfél vállalja, hogy a Szolgáltató részére, mind külföldi, mind belföldi csomagküldés esetén a Küldemények szállításához szükséges dokumentumok kitöltéséhez kapcsolódó részletes és valós csomagadatokat (tartalom, mennyiség, méret, súly, térfogatsúly, származási hely és érték) átadja. A Szolgáltató vállalja a szállítási és vámokmányok biztosítását az Ügyfél részére. Amennyiben az Ügyfél által megadott adatok nem egyértelműek, tévesek, valótlannak, vagy megtévesztőnek bizonyulnak, a Szolgáltató jogosult áthárítani az Ügyfélre ennek valamennyi többletköltségét, kárát.
7.7. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a súly- és méretadatokat pontosan és valósan adja meg az online rendelés során. A Partner minden Küldeményt a telephelyén mér le. Amennyiben bármely adat a súlyra és méretre vonatkozóan eltér a Szolgáltató honlapján vagy a Szolgáltató telefonos Ügyfélszolgálatán leadott adatoktól, az Ügyfél kötelezettséget vállal a súly és méret eltérésből adódó többletköltség (díj) azonnali PayLike, vagy banki utalásos megfizetésére. A szállítás megkezdését, folytatását a Szolgáltató és a Partner a különbözet jóváírásáig jogosult felfüggeszteni.
7.8. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy megtéríti a Szolgáltató (Partner) valamennyi költségét, kárát, amely a csomag nem megfelelő csomagolása miatt következik be akár a Partnernél, akár harmadik személynél.
7.9. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az általa feladott Küldemény eleget tesz minden törvényben és jogszabályban leírt előírásnak, amely a Küldeményekre vonatkozik, legyen az közúti, vízi vagy légi szállítás.
7.10. Eltérő megállapodás hiányban, Az Ügyfél köteles a Szolgáltató  számláján feltüntetett összeget készpénzzel, POS terminállal, PayLike, illetve banki utalásos fizetéssel teljesíteni. A készpénzes fizetést csak a DPD partner belföld Classic szolgáltatásánál lehet kérni.
7.10.1. A Szolgáltató a futárpostai szolgáltatás szervezését, mint szolgáltatást számlázza ki.
7.10.2. Az ÁFA törvényről szóló jogszabály szerint, minden szállítást a Magyar Állam által meghatározott ÁFA-val terheli.
7.10.3. A Küldeményküldés szervezés magába foglalja magát a Küldeményküldést is.
7.10.4.  A Szolgáltató jogosult megtagadni a feladott megrendelések teljesítését, a szolgáltatás elvállalását minden jogkövetkezmény és kártérítés fizetése nélkül, amennyiben z Ügyfélnek akár valamely Partnernél, akár a Szolgáltatónál lejárt tartozása áll fenn.
7.10.5. Bankkártyával történő fizetésnél az Ügyfél a Szolgáltató honlapján a kártyák szimbólumaival megjelölt bankkártyákkal vásárolhat. A fizetéshez meg kell adni a kártyatulajdonos nevét, a bankkártya számát, CVC2 vagy CVV2 kódját és lejárati dátumát. Az Ügyfél által megadott adatok ellenőrzésre kerülnek az érintett pénzügyi szolgáltató által, majd banki jóváhagyás után kerül csak véglegesítésre az adott tranzakció.
7.10.6. A Szolgáltató különdíjat (ún. Összetett adminisztratív szolgáltatás – TEÁOR 8211’08) számol fel abban az esetben, ha egy már kiállított számlát, az Ügyfél kérésére, az általa korábban, írásban leadott megbízás ellenére, az Ügyfél hibás adatai miatt módosítani kell. E különdíj költsége a számla nettó értékének 2,5 %-a, melyet a Szolgáltató külön tételként tüntet fel a módosított, újonnan kiállított számlán.
7.11. Amennyiben a felek a szolgáltatás teljesítését követő fizetési határidőben állapodtak meg, és az Ügyfél nem teljesíti fizetési kötelezettségét a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül, akkor az Ügyfél köteles 15%-os késedelmi kamat fizetésére is.
7.12. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra is, hogy megfizeti a Szolgáltató igényérvényesítéssel felmerült valamennyi költségét és kárát is.
7.13. Az Ügyfél bármilyen probléma vagy kár felmerülésekor, a Szolgáltató ügyfélszolgálatát jogosult és köteles igénybe venni. Amennyiben Az Ügyfél egyéb fenntartásaival, kérdéseivel a Partnerhez fordul a Szolgáltató honlapján megrendelt csomagküldéssel kapcsolatban, s ebből a Partnernek anyagi kára származik, úgy a Szolgáltató jogosult e költségeket az Ügyfélre hárítani.
7.14. Az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött szerződés jogi kapcsolata a csomag küldés összegének kifizetéséig, és a szolgáltatás teljesítéséig áll fenn.
7.15. Az Ügyfél az adatlap kitöltésével és megrendelése elküldésével kijelenti, hogy a feladni kívánt és feladásra kerülő Küldeménynek törvénybe ütköző, veszélyes tartalma nincs, nem tartozik a szállításból kizárt tartalmak közé és elfogadja, hogy ő felelős a Küldemény tartalmáért. 
 
8. A Partnerek felelőssége
A Partnerek kártérítési és egyéb felelősségére vonatkozó szabályokat a Partnerek ÁSZF-jei tartalmazzák.
Az Ügyfél köteles a megrendelés véglegesítése előtt a Partnerek ÁSZF-jeit tanulmányozni, megismerni, és ezt követően dönteni a megrendelésről.
Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Partnerek felelőssége a Pt. és ÁSZF-jeik alapján limitált.
Az egyes Partnerek ÁSZF-jei az alábbi linkekre kattintva elérhető:
https://gls-group.eu/HU/hu/home

https://www.dpd.com/hu
http://www.pickpackpont.hu/
   
 
9. A megrendelés menete – a Honlap használata
9.1. Ügyfélnek a Szolgáltató honlapján vagy üzlethelységében meg kell adnia a Küldemény darabszámára, hosszúságára, szélességére, magasságára és súlyára vonatkozó adatokat. Több Küldemény küldése nem jogosít fel kedvezményre. A méretre és a súlyhatárokra vonatkozó adatok Partnerenként eltérőek lehetnek, ezért az ajánlatok listázásánál csak azokra a Partnerekre ad ajánlatot a weboldal, amelyik fogadni tudja rendszerében az Ügyfél által megadott paramétereket. A partnerek ÁSZF-jei tartalmazzák a küldemények darabszámára, hosszúságára, szélességére, magasságára és  súlyára vonatkozó határokat.
9.2. Az Ügyfél a honlapon keresztül belföldi, és export szállításra kérhet ajánlatot.
9.3.  Az Ügyfél köteles a honlapon történő árajánlat kérés esetén is megadni a Küldemény tartalmát, súlyát és méreteit. Amennyiben eltérő, valótlan méreteket, súlyt és tartalmat ad meg az Ügyfél a megrendelés során, s abból többlet díjigény, személyi-, vagy vagyoni kár származik, úgy azt a Szolgáltató az Ügyféllel szemben érvényesítheti.
9.4.  Az Ügyfél szabadon választhat a honlapon felkínált partneri árajánlatok közül. Az árajánlatban feltüntetett ár kizárólag a Küldeményküldés díját tartalmazza. Az ár bruttó összeg, az ÁFA-t tartalmazza. Bizonyos Partnerek  a Küldemény térfogatsúlyát is figyelembe veszik. Mindig a magasabb súly / érték a meghatározó a mért és a térfogatsúly közül.
9.5. Az Ügyfél köteles megadni a hagyományos postai adatokat. A felvételi cím jelenti a Küldemény fizikai helyzetét, ahonnan a kiválasztott Partner futárának a küldeményt fel kell vennie. Ez a hely eltérő lehet a számlázási címtől. Kötelező adatnak minősül: név/kapcsolattartó személy, irányítószám, városnév, utca név, házszám, emelet, telefonszám (mobil), email cím. Az Ügyfélnek olyan telefonszámot és felvételi címet kötelessége megadni, amelyen elérhető / ahol tartózkodik a felvételi nap folyamán. Amennyiben a telefonszámon megadott címen nincs senki, s a Küldeményfelvétel sikertelen, a Szolgáltatóval fel kell venni a kapcsolatot e-mailen.
9.6. Az Ügyfél köteles megadni a kézbesítési cím minden adatát a Szolgáltató honlapján vagy személyesen. Kötelező adatnak minősül: név/kapcsolattartó személy, irányítószám, városnév, utca név, házszám, emelet, telefonszám (mobil). Az Ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a kézbesítés azért nem valósul meg az adott napon, mert a címzett nem volt elérhető a megadott címen, akkor a kézbesítést követő második munkanapon kísérli meg a Partner a kézbesítést. Amennyiben a második kísérlet is sikertelen, a Partner a kézbesítést egy harmadik munkanapon is megkísérli. Ha a harmadik kézbesítés is sikertelen, úgy a Partner a Küldeményt automatikusan visszaszállítja az Ügyfélnek / Feladónak.
9.7.  Az Ügyfél megadhat számlázási nevet és címet. A Szolgáltató, amennyiben nincs kitöltve a számlázási név és cím (adószám) sor, automatikusan a felvételi név, címre jogosult kiszámlázni a szolgáltatás díját.
9.8. A felvételi, kézbesítési és számlázási cím megadására van lehetőség. A teljesítésről a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki.
9.10. A Fizetési opciók közül Az Ügyfél az alábbi lehetőségekből választhat: Paypal fizetés, Banki utalás, bankkártyás fizetés. Személyes csomagfeladás esetén az ügyfélszolgálati irodában készpénzes, továbbá bankkártyás fizetésre van lehetőség.
9.10.1. Az ÁFÁ-s számlát a Szolgáltató elektronikus, vagy postai úton juttatja el az Ügyfélnek.
9.10.2. Bankkártyás fizetésnél az Ügyfél a birtokában lévő bankkártya segítségével, előreutalással egyenlítheti ki a fizetési kötelezettségét. A bankkártya kibocsátó online fizetési felületére az oldal 3-5 másodperc után átirányítja az Ügyfelet, ahol megadhatja adatait és teljesítheti a fizetést. A visszaigazolást a szolgáltató elektronikus úton küldi.
9.10.3. A megrendelés leadása után a Szolgáltató a honlapja által elektronikusan elkészített fuvarlevelet és a fuvardíjat tartalmazó ÁFÁ-s számlát az Ügyfél e-mail címére automatikusan kiküldi. Postai úton igényelt számlát a szolgáltató postai levélben küld meg az Ügyfél részére.
Ezek után érkezik a futár az Ügyfél által megadott címre.
9.11. A Megrendelés és a szolgáltatási szerződés akkor jön létre az Ügyfél és Szolgáltató között, amikor Az Ügyfél elfogadja a Szolgáltató ÁSZF-jét és rendelését a Megrendelés gombra kattintva megerősíti. Az Ügyfél egy elektronikus megerősítést kap e-mail címére, mely egyben a szerződés egy példánya is az Ügyfél és a Szolgáltató között.
9.12.  A szállítási okmány a DPD, GLS, SPRINTER Partnerek esetében egy hivatalos, vonalkóddal ellátott szállítási okmány.
9.13. A Szolgáltató az Ügyfél által leadott szállítási megrendelést követően rövid időn belül, elektronikus úton juttatja el a szállítási és egyéb szükséges okmányokat az Ügyfélnek. Az Ügyfél köteles kinyomtatni az elektronikus postafiókjába megérkezett szállítási és egyéb okmányokat. Ahol szükséges aláírni, kézírásával kell ellátnia azokat.
9.14. A futár érkezése az Ügyfél megrendelését követően a megrendelés során megadott felvételi címen, felvételi dátumon és időben történik, a kiválasztott Partner ÁSZF-jében írtak szerint.
9.15. A Küldeményt a szállítási okmányon (DPD, és GLS és SPRINTER esetében) a vonalkód alatt látható szám alapján lehet nyomon követni a Szolgáltató vagy a Partnerek honlapján.
9.16. A Partnerek futárai munkanapokon 08:00-órától 18:00-ig veszik fel a küldeményeket a feladótól. 
9.17. Az Ügyfél köteles biztosítani azt, hogy a futár a Küldeményt fel tudja venni a megadott címen várakozás nélkül.
9.18. A futár a felvételi címen nem tud várakozni, ezért a Feladó köteles teljes körűen a Küldeményt előkészíteni (csomagolás, felcímkézés, szállítási okmányok elkészítése).
9.19.  A futárok telefonszámát a Szolgáltató nem köteles kiadni.
 
10. A Partnerek szolgáltatásai, Általános Szerződési Feltételei
10.1. A Szolgáltató szerződött Partnerei a DPD, GLS és SPRINTER Futárpostai szolgáltatók. A Szolgáltató a https://v-csomag.hu/ honlapján feltüntetett áraik alapján kínálja a Partnerek szolgáltatásait magánszemélyeknek, gazdálkodó szervezeteknek, egyéb jogi személyeknek. A Partnerek szolgáltatásainak árai abban az esetben érvényesek, ha azt a Szolgáltató honlapján keresztül rendeli meg az Ügyfél.
10.2. A Partnerek szolgáltatásai igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által megküldött szállítási okmányokat kinyomtatja és azokat a Küldeménnyel együtt a kiválasztott Partner futárának átadja. A Partnerek felvesznek minden olyan küldeményt, mely a Partnerek Általános Szállítási Feltételeiben meghatározott követelményeket teljesítik. A szállítható és a szállításból kizárt (feltételesen szállítható) küldemények szabályait az Ügyfél köteles a Partnerek ÁSZF-jei alapján megismerni, és a feltételeket teljesíteni. Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége az Ügyfélnek, a Szolgáltató segítségét veheti igénybe elektronikus úton. (Az ügyfél a szolgáltatót e-mailen, vagy a választott partner ügyfélszolgálatát telefonon is elérheti a szolgáltatással kapcsolatos információkért.)
10.3. A magyarországi és nemzetközi kézbesítésekre a futárpostai szolgáltatók megrendeléskor hatályos általános szerződési feltételei vonatkoznak, amelyek a Partnerek honlapján, és az alábbi linkre kattintva érhetőek el, ismerhetőek meg:
 
DPD
https://www.dpd.com/hu/home/szallitas/aszf
 
GLS
https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

 

SPRINTER
http://www.pickpackpont.hu/wp-content/uploads/2019/03/SPRINTER-ASZF-20190328.pdf

 

DHL Express

https://www.dhl.hu/exp-hu/expressz/szallitas/szallitasi_tanacsok/terms_conditions.html

 


A megrendelés leadásával, megrendelésével együtt az Ügyfél elfogadja a kiválasztott Partner futárpostai szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-eit.
 
11. Kézbesítés
11.1. A Küldeményt a Partnerek eltérő felvételi rendszerek alapján veszik fel a felvételi címen.
11.2. A kézbesítés a munkanapokon – az alapszolgáltatások alapján – a Partnerek futárai munkaidejében történik meg (általában 8 és 18 óra között). Minden országnak egyéni vám- és kézbesítési szabályai vannak. Ezekről a Partner Ügyfélszolgálatánál lehet tájékozódni.
11.3. A kézbesítés az Európai Unión belül ajtótól-ajtóig történik, közvetlenül a Szolgáltató Partnerei révén. Az Európai Unión kívüli szállításokra külön szabályok érvényesek. Ezekről a Partner Ügyfélszolgálatán lehet felvilágosítást kérni.
11.4. A Partnerek a Küldeményeket belföldön és az Európai Unión belüli nemzetközi futárpostai Küldemény küldésekor három munkanapon át, költségmentesen próbálják kikézbesíteni. A kikézbesítési próbálkozáskor a futárok jelzést hagynak hátra a Címzett címén. A harmadik sikertelen kézbesítés után a Partnerek raktárukban tárolják 5 munkanapig a Küldeményt. Ha a Címzett vagy az Ügyfél ez idő alatt nem jelentkezik, az 5 munkanap letelte utána a Partnerek a Küldeményt visszafordítják és visszaszállítják az Ügyfélnek az Ügyfél költségére. E vonatkozásban a Partnerek ÁSZF-jei és gyakorlata irányadó.
11.5. Az Európai Unión kívüli szállításnál a fentiek megfelelően irányadóak azzal a megszorítással, hogy amennyiben a harmadik kézbesítési kísérlet után sem jelentkezik a Címzett, a Küldeményt legalább két hétig, de legfeljebb három hétig tartják a raktárban, s utána fordítják vissza és küldik vissza az Ügyfélnek. E vonatkozásban a Partnerek ÁSZF-jei és gyakorlata irányadó.
 
12. Késedelem, a Küldemény sérülése, elvesztése, ellehetetlenülés (vis major)
A Partnerek késedelmére, a Küldemények elvesztésére, sérülésére, az azokban bekövetkező károkra, felelősségre és a vis maiorra vonatkozó szabályokat a Partnerek ÁSZF-jei tartalmazzák.
 
13. Intézkedések kárbejelentés esetén 
13.1. Kizárólag Az Ügyfél fordulhat kárbejelentéssel a Szolgáltató felé.
13.2. Hiány, veszteség, lopás vagy sérülés miatti kártérítési igényét Az Ügyfélnek az alábbi időhatárokon belül kell megtennie:
A sérült vagy eltűnt Küldeménnyel kapcsolatos kárbejelentést lehetőleg a kézbesítéskor azonnal, de legkésőbb a Partner ÁSZF-jében és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőn belül kell írásban megtenni a Szolgáltató felé. Az igénybejelentést írott formában kell benyújtani a csomag01@gmail.com e-mail címre. Ha a Küldemény (csomagolás) sérülése kívülről felismerhető, a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni a kézbesítéskor. Amennyiben a sérülés esetén a kézbesítést követő 72 órán belül a kárigényt írásban bejelentik, és a kárt az Ügyfél bizonyítékokkal (fényképek, jegyzőkönyv, kárszámla, stb.) alátámasztotta, a Partner ÁSZF-jének megfelelően sor kerül a kártérítésre.
13.3. A 72 órás határidő elmulasztása a kárigényt semmissé teszi.
13.4. Nagy értékű küldemények feladása esetén javasoljuk fényképek készítését csomagolás közben és a már becsomagolt küldeményről, amellyel igazolni lehet a csomagolás megfelelőségét. Ezeket a bizonyítékokat kárigény estén benyújtani szükséges a Szolgáltató felé.
13.5. A szállítási sérült küldeményről jegyzőkönyvet kell kiállítani a Partner futárával a kézbesítés helyén. A Küldemény érkezésekor időt kell szánni a Küldemény kibontására, és bizonyosodjanak meg a futárral együtt, hogy a Küldeményben történt-e sérülés.
13.6. Az igazolásokat, bizonyítékokat (fényképek, szállítási okmányok, megrendelési igazolás, jegyzőkönyv másolata; kárszámla, stb.) nyolc napon belül kell a kárigény jelzését követően elküldeni a Szolgáltató részére a csomag01@gmail.com e-mail címre.
13.7. A Szolgáltató elutasít minden olyan kárigényt, amelyhez nincs csatolva fényképes bizonyíték a sérült szállítmányról, a kézbesítéskor készített jegyzőkönyv másolatáról és a Küldemény értékét igazoló számla másolatáról. Ezek hiányában nem bizonyítható, hogy a Küldemény a szállítás során sérült meg, valamint nem állapítható meg a kár nagysága. A
13.8. A Szolgáltatóval szemben nincs helye olyan követelésnek, amely nem felel meg a 13.7. pontban foglal előfeltételeknek.
13.9. Amennyiben a Címzett bizonyítani tudja, hogy neki fel nem róható okokból nem tudta ellenőrizni a kézbesítésnél a Küldeményt, a vonatkozó jogszabályok szerinti határidőben terjesztheti elő kárbejelentését.
13.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy további ellenőrzésre visszatartsa a Küldeményhez kapcsolódó azon dokumentumokat, amelyek kártérítési igény alapját képezik. A kártérítési igény megítélése esetén a Szolgáltató (Partner) a döntésig visszatarthatja a küldeményt.
13.11. A Címzett a kártérítés érdekében köteles megőrizni minden csomagolási anyagot, mivel ezek segítséget jelentenek a kártérítési eljárás kivizsgálásában.
13.12. A Szolgáltató és a Partner nem vállal felelősséget a gazdasági veszteségekért (pl. kieső nyereség, elmaradt vagyoni előny, üzleti lehetőségek elveszítése, gyártási sor szünetelése), amely a nem szerződésszerű teljesítésből (pl. sérülésből, késedelemből) származott.
13.13. Az Ügyfél elfogadja, feltétel nélküli és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a futárpostai szolgáltatásból eredő követelését (késedelem, hiány, sérülés, elvesztés, kár, stb.) közvetlenül a Partnerrel szemben érvényesítheti, amennyiben egyoldalú nyilatkozatával a Szolgáltató a követelést az Ügyfélre engedményezi.
13.14. A Partner / Szolgáltató csak számlával igazolt értéket tud jóváírni.
13.15. A Szolgáltató nem foglalkozik Küldemények csomagolásával. A káresetek elbírálásánál a Szolgáltató ezért nem tud ítélkezni a Küldemények csomagolásának megfelelőségéről.  
13.16. A Törékeny címke, felirat használata nem mentesíti az Ügyfelet a megfelelő csomagolás használatától. A TÖRÉKENY jelzés gondosságra int, de nem védi az árut. A Törékeny felirattal ellátott Küldemény sérülése nem jelent automatikus kártérítést. E körben különösen figyelni kell a szállításból kizárt küldemények szabályaira.
  
14. Egyéb rendelkezések
14.1. Elévülés
A feladást követő egy év elteltével megszűnnek mind a Szolgáltatóval, mind a Partnerrel szemben a futárpostai és a szolgáltatási szerződésből eredő igények (jogvesztés).
 
Veresegyház 2019. november 1.
 
 

 

Adatkezelési tájékoztató

 

 

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a v-csomag.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a Weboldal üzemeltetője, mint adatkezelő („Adatkezelő”) és az általa megbízott adatfeldolgozók számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag a Weboldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, ill. bármely más adatát vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.
A Weboldal által kínált szolgáltatás igénybevételével a felhasználó elfogadja az Adatvédelmi Nyilatkozatot, és hozzájárul adataidnak az Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelő gyűjtéséhez, felhasználásához és közzétételéhez.
 
A Weboldal üzemeltetője (Géczi Zoltán EV)  kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
  
1. Az adatkezelő adatai
Neve: Géczi Zoltán EV (a továbbiakban: "Adatkezelő")
Székhelye: Magyarország, 2113 Erdőkertes, Szatmári u. 32.
Adószám: 68843012-1-33
Nyilvántartási szám: 52330803
 
2. Az adatkezelés leírása

Adatkezelés a v-csomag.hu weboldal felhasználóinak önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, a felhasználók és az Adatkezelő között a honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából létrejött szerződés teljesítése keretében.
 
3. Az adatkezeléssel érintettek
 A www.v-csomag.hu honlapon regisztrált felhasználók.
 
4. Fogalmak
 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 

 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
  Az Adatkezelő adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak.
  Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, az Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
 1. az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 3. ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok kategóriái;

adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.
 
Az említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:
 

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 
Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens az Adatkezelő rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 
 
6. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
 
Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint az UNAS Online Kft. vonatkozó szerverein találhatók meg.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése biztosított;
 • változatlansága igazolható;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

 
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 
Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.
 
Cégünk a következő adatfeldolgozót veszi igénybe:
 
UNAS Online Kft.
9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 
Az Adatkezelő által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére adatfeldolgozás céljából adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. futár rendelés, adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez a Felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezését adta.
 
7. A kezelt adatok köre
 Futár rendelő szegmens
 
A felhasználó által a regisztráció során megadott adatok:

 • Vezetéknév (hirdető családi neve)
 • Keresztnév
 • Cégnév (cég esetében) 
 • Adószám (cég esetében)
 • E-mail cím (adatkezelő a megerősítő elektronikus levél kiküldéséhez használja fel)

 

 
A felhasználó által a rendelés (rögzítés) során megadott adatok:

 • Megrendelő neve, cégneve
 • Kapcsolattartó adatai
 • Megrendelő irányítószáma
 • Megrendelő helység
 • Megrendelő címe
 • Megrendelő e-mail címe
 • Megrendelő telefonszáma
 • Címzett neve, cégneve
 • Címzett kapcsolattartó adatai
 • Címzett irányítószáma
 • Címzett helység
 • Címzett címe
 • Címzett e-mail címe
 • Címzett telefonszáma

 
A fenti információkat Adatfeldolgozó csak abban az esetben gyűjti, ha azt a felhasználó önkéntes módon, szabad döntése eredményeként adja meg. A személyes információk megadása nem kötelező, enélkül azonban előfordulhat, hogy a Weboldal egyes szolgáltatásait a felhasználó nem tudja igénybe venni.
 
A futár rendelő weboldalon keresztül megadott információkat az Adatkezelő nem teszi harmadik fél számára láthatóvá, kivéve:
 
a futár rendelő folyamat részeként, a szolgáltatás biztosítása érdekében a felhasználó által megadott információkat az Adatkezelő átadhatja harmadik félnek (DPD Hungária Kft, SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság, GLS General Logistics Systems Hungary Kft.);
 
ha az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében (pl. erre vonatkozó bírósági végzés, vagy csalás és egyéb bűncselekmények megakadályozása esetén) szükséges a személyes adatokat továbbítani vagy átadni;
 
a Weboldalra vonatkozó Általános Felhasználási Feltételek, illetve más, Szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek illetve megállapodások érvényesítése esetén;
 
A fentiektől eltérő esetekben az Adatkezelő semmilyen személyes adatodat nem hoz nyilvánosságra, kivéve, ha a felhasználó erre irányuló kifejezett engedélye alapján.
 
Információgyűjtés, különböző technológiák és módszerek - pl. az IP-címek és a cookie-k - felhasználásával is történik. Adatkezelő a Weboldal használata során rögzíti a felhasználó IP címét, a Weboldal látogatásának kezdő és befejező időpontját. Ezeknek az adatoknak a naplózását a Weboldal rendszere folyamatosan végzi, a tárolt adatokhoz csak az Adatkezelő fér hozzá.
 
Adatkezelő az IP-címet a szerverrel kapcsolatos problémák diagnosztizálása, összesített információs jelentések, a számítógép és a Weboldal közötti leggyorsabb útvonal kiválasztása, illetve a Weboldal javítása és fejlesztése érdekében használja.
 
8. Az adatkezelés célja
 
A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, a felhasználók igényei szerinti csomagküldés közvetítése, továbbá a felhasználóval történő kommunikáció.
 
Adatkezelő az információkat a következő célokra használhatja fel:
 
annak biztosítására, hogy a Weboldal tartalmát és szolgáltatását a felhasználó a legmegfelelőbb módon érje el, a felhasználó számítógépére is tekintettel, valamint a Weboldal személyre szabásához;
 
a Weboldal általános fejlesztéséhez;
 
a felhasználó és az Adatkezelő között létrejött megállapodásokhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséhez és adminisztrálásához;
 
a Weboldal funkcióinak és szolgáltatásainak felhasználó általi testreszabása érdekében;
 
a Weboldal vagy a nyújtott szolgáltatások megváltozásával kapcsolatos kapcsolatfelvétel és értesítés érdekében (kivéve, ha a felhasználó ezt nem kéri);
 
Weboldal használati szokások elemzéséhez.
 
Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A felhasználók személyes adatai harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adható át, kivéve, amennyiben az adatok átadására az adatkezelőt jogszabály vagy hatósági előírás kötelezi.
 
9. Az adatkezelés időtartama
 
9.1.   A felhasználó által a beazonosíthatóság érdekében kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelése addig tart, amíg a felhasználó a regisztrációja nem kerül törlésre.
 
A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy kéri regisztrációjának törlését, ebben az esetben a törlési igényének az Adatkezelőhöz való beérkezésétől számított 2 napon belül az Adatkezelő gondoskodik az adatok törléséről.
 
Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, úgy az Adatkezelő az Általános Szerződési Feltételekben írtak szerint a felhasználó regisztrációjának törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a jogsértő tevékenységről való tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.
 
9.2.     Egyéb adatok kezelésnek időtartama: amíg a felhasználó azokat megjeleníti/ nem törli
 
Személyre szabott reklámok, ill. tartalmak esetében az adatkezelés addig tart, amíg az Adatkezelő által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.
 
Az Adatkezelő az Általános Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén korlátozhatja a felhasználó működését a weboldal által nyújtott szolgáltatásban, de ez nem jár adatok törlésével.
 
10. A személyes adatok törlése
 
A felhasználó saját személyes adatainak törlésére vonatkozó igényét elektronikusan juttathatja el az Üzemeltető felé. Az Üzemeltető a törlési igény beérkezésétől számított 3 napon belül minden további feltétel nélkül törli az adatokat.
 
11. Cookie-k (HTTP-süti)
 
A cookie egy olyan, a számítógépeden tárolt adat, mely az interneten végzett felhasználói tevékenységekről tartalmaz információkat. A cookie-ban található információk semmilyen a Weboldalon a felhasználó által megadott, személyazonosításra alkalmas információt nem tartalmaznak.
 
A v-csomag.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
 
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a v-csomag.hu Kft webhelyén.
Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
- hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
- hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 
- hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt, Adatkezelő cookie-hez való hozzáférése megszűnik. A cookie-k elfogadásáról vagy elutasításáról a felhasználó külön is rendelkezhet.
 
Ha a felhasználó úgy dönt, hogy kikapcsolja a cookie-kat, a Weboldalon elérhető információk többségéhez továbbra is hozzáférhet, azonban az összes online funkciót feltehetően nem képes megfelelően használni.
 
12. Adatfeldolgozók
 
Az adatfeldolgozással az Adatkezelő kizárólag a saját alkalmazottait bízza meg.
Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 
A Weboldalon Adatkezelő internetes közösségi portálok (Youtube, Facebook) beépülő moduljait (plugin) is elhelyezte, amelyek használatával – amennyiben a felhasználó a közösségi portál regisztrált felhasználója – az adott közösségi portálon megjelenő képmás, valamint az adott plugin funkciójának megfelelő tartalom (pl. komment, like, megosztás stb.) megjelenik a Weboldalon is, illetve az adott plugin funkciójától függően az ahhoz kapcsolt közösségi oldalon is a felhasználói profil alatt. A hivatkozott közösségi oldalak által végzett adatkezelésre minden esetben az adott közösségi oldal saját adatvédelmi nyilatkozatai érvényesek, amelyek elfogadása feltétele az adott plugin használatának.
 
UNAS Online Kft.
9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 
DPD Hungária Kft.
1134 Budapest, Váci út 33., 2. em.

  

SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság
1097 Budapest, Táblás utca 39. 

 

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
 

Octonull Kft. (Billingo)

1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

Barion Payment Zrt.

1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.;

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

 


 1. Adatbiztonsági intézkedések

  Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, technikai és szervezési intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának megsemmisítésének és törlésének védelme érdekében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében.

  Adatkezelő az adatok védelme érdekében a legkorszerűbb technológiákat és titkosító szoftvereket, az illetéktelen hozzáférés megakadályozására pedig szigorú biztonsági követelményeket alkalmaz.
   
  A Weboldalon a felhasználó által használt jelszó, felhasználói név, vagy más speciális hozzáférési mód biztonságával, védelmével kapcsolatosan a felhasználó köteles a tőle elvárható gondossággal eljárni, ezért őt személyes felelősség terheli.
   
  A Weboldal más egyéb weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz, melyekre a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya nem terjed ki.
   
  Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal a nem általa üzemeltetett weboldal adatvédelmi feltételeivel és gyakorlatával kapcsolatosan, akkor sem, ha a Weboldalról közvetlenül elérhető. A felhasználó köteles az általa látogatott oldalon ellenőrizni az adatvédelemmel kapcsolatos irányelveket, és kérdés esetén felvenni a kapcsolatot a tulajdonossal vagy az üzemeltetővel.
   
  Továbbá, abban az esetben, ha Weboldalt egy harmadik fél által üzemeltetett oldalon keresztül éri el a felhasználó, a harmadik fél által üzemeltetett weboldal adatvédelmi irányelveinek és gyakorlatának tekintetében Adatkezelő nem vállal felelősséget. A felhasználó köteles ellenőrizni a harmadik fél által üzemeltetett weboldal adatvédelemi feltételeit és kérdés esetén felvenni a kapcsolatot a tulajdonossal vagy az üzemeltetővel.

 

 1. Jelen adatkezelési nyilatkozat módosításának lehetősége

  Az Üzemeltető jelen adatkezelési nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan bármikor módosíthatja. A módosítás a honlapon való közzététel napjával hatályos.

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával kifejezetten elfogadja a módosított adatkezelési nyilatkozatot.
   
  15. Ügyfélkapcsolat
   
  Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.
   
   
  Jelen nyilatkozat 2019. november 7. napjától hatályos verziója
   
  Géczi Zoltán EV
  Minden jog fenntartva!